پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم... :
مهمان ها
پسوند : gifحجم : 40 MB
پسوند : pngحجم : 40 MB
پسوند : jpgحجم : 40 MB
پسوند : jpegحجم : 40 MB
پسوند : bmpحجم : 40 MB
پسوند : zipحجم : 4.24 GB
پسوند : rarحجم : 4.24 GB
پسوند : icoحجم : 40 MB
پسوند : psdحجم : 40 MB
پسوند : docحجم : 40 MB
پسوند : docxحجم : 40 MB
پسوند : pdfحجم : 40 MB
پسوند : mp3حجم : 40 MB
پسوند : ppsxحجم : 40 MB
پسوند : ppsحجم : 40 MB
پسوند : mp4حجم : 40 MB
 
کابران عضو
پسوند : gifحجم : 120 MB
پسوند : pngحجم : 120 MB
پسوند : jpgحجم : 120 MB
پسوند : jpegحجم : 120 MB
پسوند : bmpحجم : 120 MB
پسوند : zipحجم : 120 MB
پسوند : rarحجم : 120 MB
پسوند : icoحجم : 120 MB
پسوند : psdحجم : 120 MB
پسوند : docحجم : 120 MB
پسوند : docxحجم : 120 MB
پسوند : pdfحجم : 120 MB
پسوند : mp3حجم : 120 MB
پسوند : ppsxحجم : 120 MB
پسوند : ppsحجم : 120 MB
پسوند : mp4حجم : 120 MB